Loading

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อมอบนโยบาย การบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน 19/3/2564 18:07:48 การบริหาร
อธิการบดี ม.พะเยา เดินสายพบบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ชื่นชมการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอภายในคณะ 19/3/2564 15:44:59 การบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ 18/3/2564 19:17:29 การบริหาร
กองกลาง ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา 2/3/2564 11:47:57 การบริหาร
เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ปี 2564 24/2/2564 17:00:09 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต 24/2/2564 17:53:44 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงาน (ITA) ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564 8/2/2564 16:30:24 การบริหาร
กองกลาง ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการ TQA Criteria อนาคตหวัง รางวัลคุณภาพแห่งชาติด้านการบริหารองค์กร 21/1/2564 10:41:22 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ทำกิจกรรมปรับแผนกลยุทธ์ พร้อมมอบรางวัลคนดีศรีกองกลาง สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร 21/8/2563 14:25:00 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจประชุมติดตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 63 และปรับแผนกลยุทธ์ประจำปี 2564-2570 เพื่อพัฒนาการบริหารงานก้าวไประดับสากล 4/8/2563 16:38:36 การบริหาร
Page 1 of 3 (21 items)Prev123Next