Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     กองกลาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 Integrity Transparency Assessment 2020 (ITA)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
กองกลาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 Integrity Transparency Assessment 2020 (ITA) ผ่านระบบ Microsoft Teams ภายใต้แนวคิด (Open to Transparency) เปิดประตูสู่ความโปร่งใส ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน โดยที่ประชุมได้กล่าวถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตลอดจนแนะนำการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างวัฒนธรรรมองค์กรให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ภาพ :   อดิสร ผลศุภรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อธิษฐาน อินวงศ์วรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   adisorn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/5/2563 16:04:15

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด