Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจแสดงเจตจำนง มหาวิทยาลัยพะเยาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจแสดงเจตจำนง มหาวิทยาลัยพะเยาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน และเจ้าหน้าที่กองกลางทุกคน ร่วมใจแสดงเจตจำนง มหาวิทยาลัยพะเยาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งนี้ กองกลาง ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีผลการประเมิน ในระดับ A คะแนน 86.29 โดยได้รับมอบเกียรติบัตรจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา


ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/6/2563 14:03:59

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด