Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     กองกลาง ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการ TQA Criteria อนาคตหวัง รางวัลคุณภาพแห่งชาติด้านการบริหารองค์กร

     วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยานำโดย ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน และ หัวหน้างานกองกลางเข้าร่วมโครงการ TQA Criteria โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ และหัวหน้างาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงร่างองค์กร กับ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เพื่อตอบโจทย์กับกิจกรรมในวันนี้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ :   ณรงค์ วงค์ไชย์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย์   
เพิ่มข่าวโดย :   adisorn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/1/2564 10:41:22

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด