Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงาน (ITA) ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564

วันนี้วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย หัวหน้างานกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานระบบ UP ITA และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบข้อซักถาม การทบทวนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   ณรงค์ วงค์ไชย์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย์   
เพิ่มข่าวโดย :   adisorn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/2/2564 16:30:24

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด