Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     อธิการบดี ม.พะเยา เดินสายพบบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ชื่นชมการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอภายในคณะ

     วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังนโยบายและการบริหารของคณะ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
     ในช่วงแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหารของคณะ จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ นำเสนอประวัติความเป็นมาและการดำเนินงานผลงานภาพรวมด้านต่างๆ ตามพันธกิจ ทั้งในปัจจุบันและแผนงานในอนาคต และปัญหาอุปสรรคของทางคณะ และหน่วยงานในสังกัด แก่ผู้บริหารเพื่อรับทราบและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ทั้งประเด็นการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มีนิสิตทุกหลักสูตรจำนวนทั้งหมด 2,505 คน
     หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งชื่นชม อาจารย์และบุคลากร ที่เข้าใจและรู้ตัวตนจนสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในการทำงานกันอย่างสม่ำเสมอ คณะแพทยศาสตร์เสมือนเป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตวิชาชีพด้านการแพทย์สู่ประเทศและนานาชาติ สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้ อธิการบดี ได้กล่าวถึงพันธกิจ 5 ด้าน คือ 1. สร้างและเสริมศักยภาพคน 2. วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพานิชย์ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข้งให้ชุมชนและสังคม 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน พร้อมกันนี้ ได้กล่าวถึง ค่านิยม UP คือ การทำงานแบบบูรณาการ ร่วมมือกัน มุ่งเริ่มเป้าหมาย (Unity) และทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน (Professional) ประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน จึงควรตระหนักและมีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการร่วมกันให้ตรงต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   adisorn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/3/2564 15:44:59

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด