Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     กองกลาง ม.พะเยา รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ A พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบรองวัลผลการประเมิน UP ITA ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ A ให้กับ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยคะแนน 91.69 คะแนน โดยมี นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง รับมอบรางวัลในครั้งนี้

โดยกองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา สร้างความตระหนักในหน่วยงาน ให้มีการดําเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม พร้อมยึดมั่นและส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยวิเคราะห์จากข้อบกพร่องจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเพื่อเป็น มาตรการในการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใน ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   adisorn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/4/2564 22:19:17

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด