Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

    เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร (รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและ ให้แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกลาง (นางณัฐธิดา ชาวน่าน) และบุคลากรกองกลาง ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้กิจกรรมติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและนำไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย
    1. การรายงานผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565-2569 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2569
    2. ผลการประกวดเว็บไซต์ส่วนงานและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกองกลาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 38 หน่วยงาน
    3. ร่วมรณรงค์กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกองกลาง การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย์   
เพิ่มข่าวโดย :   Adisorn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/10/2564 11:27:24

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด