Loading


   

ชื่อ:นายประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธำรง

ตำแหน่ง:นักวิเทศสัมพันธ์

โทร:1024

   

ชื่อ:น.ส. วรรณา เสริมสุข

ตำแหน่ง:นักวิเทศสัมพันธ์

โทร:1024

   

ชื่อ:นายพีรพงษ์ กีรติศักดิ์วรกุล

ตำแหน่ง:นักวิเทศสัมพันธ์

โทร:1024

   

ชื่อ:น.ส. ธาราทิพย์ สูงขาว

ตำแหน่ง:นักวิเทศสัมพันธ์

โทร:1080

   

ชื่อ: น.ส.วรรณา เสริมสุข

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

โทร:1024

-งานด้านบริการอาจาร์ชาวต่างชาติ

-งานด้านบริการนิสิต

-การดำเนินโครงการทางด้านต่างประเทศ

   

ชื่อ: นายพีรพงษ์ กีรติศักดิ์วรกุล

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

โทร:1024

-งานด้านบริการอาจารย์และบุคลากร

-งานบริการรับรองคณะศึกษาดูงานชาวต่างชาติ

-การดำเนินโครงการทางด้านต่างประเทศ

   

ชื่อ: น.ส.ธาราทิพย์ สูงขาว

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

โทร:1080