Loadingประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ จำนวน 3 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดีและหอประชุมพญางำเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดีและหอประชุมพญางำเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดีและหอประชุมพญางำเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ร่าง)

 -ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดีและหอประชุมพญางำเมือง)

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบบริการฐานข้อมูลข่าวสาร Clipping News

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแก้วน้ำแสตนเลส จำนวน 2,560 ใบ(โครงการ Meeting of the Mind ปีที่ 11)

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารจำนวน 10 เครื่อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   -ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท