Loading

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง/ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบประกาศ

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเข้า-ออกมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19) 

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19) สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยและประชาชนทั่วไป

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19) ระยะที่ 2 สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 3)

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

-ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

-ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง พ.ศ. 2563   

-ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทำการปกติ พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพืจารณาให้้ทุนและขั้นตอนการรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ส่วนลดสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัย

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการออกเลขหนังสือ

- ประกาศแนวปฏิบัติค่าใช้จ่าย