Loading

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานธุรการ

สถิติการรับ-ส่ง ไปรษณีย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

- เดือนธันวาคม 2563  -เดือนมกราคม 2564  -เดือนกุมภาพันธ์ 2564

สถิติการใช้รถยนต์กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

- เดือนตุลาคม 2564

สถิติการใช้รถยนต์กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

- เดือนกรกฎาคม 2564  - เดือนสิงหาคม 2564        - เดือนกันยายน 2564 

- เดือนเมษายน 2564    - เดือนพฤษภาคม 2564     - เดือนมิถุนายน 2564

- เดือนมกราคม 2564    - เดือนกุมภาพันธ์ 2564      - เดือนมีนาคม 2564

- เดือนธันวาคม 2563    - เดือนพฤศจิกายน 2563    - เดือนตุลาคม 2563   

สถิติการรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565

- เดือนตุลาคม 2564

สถิติการรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564

- เดือนกรกฎาคม 2564   - เดือนสิงหาคม 2564         - เดือนกันยายน 2564

- เดือนเมษายน 2564     - เดือนพฤษภาคม 2564      - เดือนมิถุนายน 2564

- เดือนมกราคม 2564     - เดือนกุมภาพันธ์ 2564       - เดือนมีนาคม 2564

- เดือนธันวาคม 2563     - เดือนพฤศจิกายน 2563     - เดือนตุลาคม 2563 

สถิติการใช้ห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 2564

- เดือนมิถุนายน 2564     - เดือนกรกฎาคม 2564   - เดือนสิงหาคม 2564 

 - เดือนมีนาคม 2564     - เดือนเมษายน 2564     - เดือนพฤษภาคม 2564     

เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563  - เดือนมกราคม 2564    - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

สถิติการรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563

- เดือนกันยายน 2563      - เดือนสิงหาคม 2563           - เดือนกรกฎาคม 2563

- เดือนมิถุนายน 2563      - เดือนพฤษภาคม 2563        - เดือนเมษายน 2563

- เดือนมีนาคม 2563        - เดือนกุมภาพันธ์ 2563        - เดือนมกราคม 2563

- เดือนธันวาคม 2562      - เดือนพฤศจิกายน 2562      - เดือนตุลาคม 2562