Loading

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

   - งานธุรการ

     (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

   - งานประชุมและพิธีการ

     (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

   - งานประชาสัมพันธ์

     (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

-รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและผลสำรวจความพึงพอใจโครงการพัฒนาการจองห้องประชุมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

-รายงานสรุปผลความพึงพอใจโครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่