ประวัติความเป็นมา

             มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผลเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) โดยสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 และกองกลางได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ได้แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารออกเป็น 8 กอง และ 3 ศูนย์ ประกอบด้วย กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต กองคลัง กองแผนงาน กองอาคารสถานที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ โดยกองกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน

             ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 50 (1/2556) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งหน่วยบริหารน้ำดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกองกลาง จึงได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน 1 หน่วย คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน และหน่วยบริหารน้ำดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา

             ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้มีมติให้ย้ายบุคลากร งานเลขานุการผู้บริหาร ไปสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กองอาคารสถานที่ กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต กองแผนงาน และ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน กองกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 งาน 1 หน่วย คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการงานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน และหน่วยบริหารน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา

             ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายใน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยให้โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และหน่วยพัฒนาเว็บไซต์ เป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 23 (2/2563) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มีมติให้โอนย้ายร้านของที่ระลึก ไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมทั้ง ให้ “ยุบเลิกหน่วยบริหารน้ำดื่ม” สังกัดกองกลาง และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยบริหารน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 39 (18/2563) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติให้โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ ไปสังกัดกองบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง เป็น 4 งาน ดังนี้ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงานกรุงเทพฯ

             ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 41 (20/2563) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 จึงออกประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วย งานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง พ.ศ. 2563 และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ย่อยระดับงาน ภายในกองกลาง ดังนี้


1.งานธุรการ

2.งานประชุมและพิธีการ

3.งานประชาสัมพันธ์

ปรัชญา

บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน”


ปณิธาน

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment)”


วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารองค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายในปี 2569”


พันธกิจ

1. การบริหารจัดการเอกสาร

2. การบริหารจัดการด้านประชุมและพิธีการ

3. การบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร


เป้าประสงค์

1. การบริหารจัดการด้านเอกสารที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา

2. การบริหารจัดการด้านประชุม ของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องเป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นระบบ

3. การบริหารจัดการด้านพิธีการ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแบบแผน ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของมหาวิทยาลัยพะเยา

4. การบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login