bookflare
       เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 กองกลาง ได้จัดประชุมกองเพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานของกองกลางให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในการประชุม และ นางณัฐธิดา ชาวน่านผู้อำนวยการกองกลาง ได้ติดตาม การเปิดเผยข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และ ประกาศเจตนารมณ์ของกองกลาง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละงานภายในกองกลาง ณ ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login