bookflare
      เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 กองกลางได้จัดประชุมกอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกองกลาง เพื่อใหเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร เป็นประธานที่ประชุม และนางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกองกลางในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 พร้อมชี้แจงให้ทราบแนวทางและการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์กองกลาง ตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของ ITA เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 และข้อมูลการปรับปรุง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทหน่วยงาน กองกลาง ประจำปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีศักยภาพ บริหารงานตามหลักธรรมภิบาลและมีความโปร่งใส นอกจากนั้นได้ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานภายในกอง ณ ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login