bookflare

          วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร ในกิจกรรม UP Ambassador 2022 (PRUP MC CONTEST 2022) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร ในกิจกรรม UP Ambassador 2022 (PRUP MC CONTEST 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กรในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการพัฒนาทักษะด้านการเป็นพิธีกรให้กับนิสิตและทักษะการพูดในที่สาธารณะ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรม Work shop “PRUP MC CONTEST 2022” ให้กับนิสิตได้ปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
          และเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ของมหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจาก คุณสุเมธี ไชยแสน พิธีกรมืออาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การพูดฉับพลันในที่สาธารณะ” และเป็นวิทยากรจัดกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 30 คน
  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login