แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

   -แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566


รายงานการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ2566 (รอบ 6 เดือน )

   -รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

   -รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

   -แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565


รายงานการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ2565 (รอบ 6 เดือน )

   -รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

   -รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน)

  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login