• bookflare

รายงานการใช้ระบบบริการจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-DMS) ประจำปี พ.ศ.2565

bookflare Bookflare
148280
หนังสือภายใน
bookflare Bookflare
30745
หนังสือภายนอก
bookflare Bookflare
17413361
ประหยัดกระดาษ
bookflare Bookflare
7836012.45
ประหยัดค่าใช้จ่าย
doga_OIT6.aspx
bookflare

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร

บริการงานประชุมและพิธีการ


bookflare

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร

  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login