• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

มาตรา ๖
         ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
WELCOME TO DOGA

ภาระหน้าที่ผู้อำนวยการกองกลาง

   บริหารจัดการงานภายในกองกลางให้บรรลุภารกิจของกองกลาง ให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงงานของกองกลาง อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

  • กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานธุรการ
  • กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานประชุมและพิธีการ
  • กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานสื่อสารองค์กร
ข้อมูลติดต่อ
  • ชื่อ - นามสกุล นางณัฐธิดา ชาวน่าน
  • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง
  • ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 1019
  • E-mail nutthida.ch@up.ac.th