• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
about

2566

ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองกลาง มหาวิทยาลัยะเยา

 • about icon
  1.งดรับของขวัญ

  ผู้บริหารและบุคลากร งดรับของขวัญและของกำนัสทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลหรือหน่วยงานที่ดีดต่อกองกลาง

 • about icon
  2.งดให้ของขวัญ

  ผู้บริหารและบุคลากร งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่มาติดต่อกองกลาง

 • about icon
  3.ไม่แสวงหาของขวัญ

  ผู้บริหารและบุคลากรกองกลาง ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัล หรือ ผลประโยชน์อื่นที่มิชอบด้วยกฎหมาย

 • about icon
  4.การแสดงความยินดี

  การแสดงความยินดี ความปรารถนาดี ตามปกติประเพณียม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยร สมุดอวยพร หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ