• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

-อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

-หมายเลขโทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 1088

รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร

-รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

-หมายเลขโทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 1080

นางณัฐธิดา ชาวน่าน

-ผู้อำนวยการกองกลาง

-หมายเลขโทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 8959

-E-mail : nutthida.ch@up.ac.th

นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์

-หัวหน้างานธุรการ

-หมายเลขโทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 1017

-E-mail : unalom.an@up.ac.th

นางสาวกนกวรรณ ประภากรณ์

-หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

-หมายเลขโทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 3865

-E-mail : kanokwan.pr@up.ac.th

นางสาวหัทยา หมั่นงาน

-หัวหน้างานประชุม

-หมายเลขโทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 1018

-E-mail : hutthaya.ma@up.ac.th