• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

bookflare

การใช้ digital signature ในมหาวิทยาลัย

1.มหาวิทยาลัยพะเยามีการนำ ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (digital signature certificate) ภายไต้ Thai University Consortium Root CA มาใช้เรื่องอะไรบ้าง

     ระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา (UP DMS) เป็นระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การรับ-ส่งเอกสารระหว่างผู้ใช้งานในองค์กร รวมถึงการลงนาม/พิจารณา ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital signature) เพื่อความปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงลายมือชื่อ และโดยระบบจะเชื่อมโยงกับบริการต่างๆภายในองค์กร เช่น ระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ ระบบการลาออนไลน์ ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ดังภาพ

ภาพที่1 องค์ประกอบของ ระบบบริหารจัดการเอกสารกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-DMS)

ภาพที่2 ระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา (UP DMS)

    ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ผ่านระบบระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา (UP DMS) โดยอ้างอิงใบรับรองรายเซ็นต์ (Certificate) ภายไต้ Thai University

2.Thai University Consortium Root CA คืออะไร
      องค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับอำนาจจาก Root CA (Certificate Authority) เพื่อออกใบรับรองความปลอดภัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Intermediate CA จะถูกทำใบรับรองฐานนี้ขึ้นโดย Root CA เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและมีความเชื่อมั่นในการรับรองข้อมูลและความถูกต้องของเอกสารที่ถูกลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
      ในกรณีของ Thai University Consortium (TUC) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีการกำหนดให้ TUC เป็น Root CA หรือหน่วยงานต้นแบบในการออกใบรับรองแก่ Intermediate CA ต่าง ๆ ภายใต้ TUC Root CA ซึ่งเป็นการสร้างโครงสร้างระบบรับรองความปลอดภัยในการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระดับมหาวิทยาลัย โดยในระบบนี้ Intermediate CA ที่ได้รับอำนาจจาก TUC Root CA จะสามารถออกใบรับรองความปลอดภัยสำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
       ในบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.พว. หรือ NECTEC) ได้กำหนดให้หน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานนำร่องที่ใช้ระบบ e-Document เพื่อส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลดการใช้กระดาษ (Paperless) ในการทำงาน และการให้บริการภายในหน่วยงาน
       สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้ e-Document ระดับกระทรวงตามคำสั่งที่ 419/2565 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานและบริหารจัดการภายในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการสร้าง จัดเก็บ และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ อ้างอิงถึงมาตรา 9 และมาตรา 26 - 31 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และการแก้ไขเพิ่มเติมตามเป้าหมายในการขับเคลื่อนต่อไป


3.ขั้นตอนการออก ใบรับรองลายเซ็นต์ (certificate)

ภาพที่3 ขั้นตอนการออก ใบรับรองลายเซ็นต์ (certificate)

      โดยมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วม ต้องทำการ สร้าง Intermediate CA เพื่อทำการออก ใบรับรองลายเซ็นต์ (certificate) สำหรับผู้ใช้งาน ภายใต้ Thai University Consortium Root CA ที่รับรองโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

4.หน่วยงานในสังกัด อว. และสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม TUC

       4.1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       4.2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       4.3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       4.4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       4.5.มหาวิทยาลัยทักษิณ
       4.6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
       4.7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       4.8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
       4.9.มหาวิทยาลัยบูรพา
       4.10.มหาวิทยาลัยพะเยา
       4.11.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
       4.12.มหาวิทยาลัยมหิดล
       4.13.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       4.14.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
       4.15.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       4.16.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
       4.17.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       4.18.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
       4.19.สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
       4.20.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
       4.21.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้เขียน นายอดิสร ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์