กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ UP CSV สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ UP CSV สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
                            กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา มีเป้าหมายหลักในการให้บริการวิชาการและสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน ผ่านโครงการ UP CSV เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนในหลายด้าน เพื่อชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน” และปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” กองกลาง นำโดย ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน พร้อมด้วยบุลากรกองกลาง จึงได้จัด โครงการ UP CSV (Creating Shared Value) สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 มีวัตถุประสงค์ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางด้านการศึกษาและสาธารณสุข มุ่งหวังให้นักเรียนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านวิชาการ สุขภาพ และด้านสาธารณูปโภค รวมไปถึงสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นกิจกรรมที่การสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ที่จะให้เยาวชนที่ขาดโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น