กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Meeting of the Mind “พฤกษานานาพรรณ งามล้ำคำมอกหลวง”

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Meeting of the Mind
“พฤกษานานาพรรณ งามล้ำคำมอกหลวง”
ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธาน กล่าวนโยบายและทิศทางการบริหารงาน พร้อมอวยพรปีใหม่แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ภายในโครงการ Meeting of the Mind ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “พฤกษานานาพรรณ งามล้ำคำมอกหลวง” (Dazzling Khammok Luang & Floral Delights Party) ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา