• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

bookflare

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญสืบสานประเพณีสืบชะตาแบบล้านนา “กิจกรรมทำบุญและส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา”

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญสืบสานประเพณีสืบชะตาแบบล้านนา
“กิจกรรมทำบุญและส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา”
                 เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566 กองกลาง นำโดย รองธิการบดีฝ่านสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน หัวหน้างานและบุคลากรกองกลาง ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญและส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรกองกลาง และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนาภายในองค์กร เพื่อพัฒนาคุณธรรมชีวิตที่มีคุณลักษณะของบุคลากรยุคใหม่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ ทั้งนั้ได้รับเกียรติจาก พระครูพิศิษฏ์สรการ (พระครูบาเอก) ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา หัวข้อ “หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” เนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ณ ห้องสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา