• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

bookflare

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการ กิจกรรมประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด ประจำปี 2567

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการ กิจกรรมประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด ประจำปี 2567

วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน มอบหมายให้ นางสาวยุพา คุ้มคำ สังกัดกองกลาง เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค โครงการ กิจกรรมประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืน) ประจำปี 2566 ณ วัดหม้อแกงทอง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา “กิจกรรมชุมชนเข้มแข็งร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่” โดยความร่วมมือระหว่างวัดหม้อแกงทอง มหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง กองกิจการนิสิต กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต เทศบาลตำบลแม่กา กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชุมชนตำบลแม่กา ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 60 ชุด พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค ได้นำไปมอบให้กับชาวชุมชนตำบลแม่กา จำนวน 30 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค และมอบให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 30 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค นำโดย พระครูปลัดสมบูรณ์ ปุณฺณสิริ เจ้าอาวาสวัดหม้อแกงทอง พร้อมด้วย นายปริยัติ สุวรรณ กำนันตำบลแม่กา นางชุติกาญจน์ พัวศิริ และนางศรีวรรณ เขื่อนคำ สมาชิกเทศบาลตำบลแม่กา  นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  นายอธิวัฒน์ กัณธะคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นางสุภาพร สุภาษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 จ่าสิบเอก วีระศักดิ์ คำมี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 นายวชิระพันธ์ ถูกจิตร และนายชัยกมล คงทน สารวัตรกำนันตำบลแม่กานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ณ สำนักงานกองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา