• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

bookflare

กองกลาง ม.พะเยา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R ประจำปี 2567           วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กองกลาง งานธุรการ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R ให้กับบุคลากรกองกลาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine to Research: R2R) เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำที่ปฏิบัติพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย สามารถนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
          กิจกรรมอบรมในช่วงเช้า นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้กล่าวถึงวัตุประสงค์การของการอบรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรมอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R  จากนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยายเรื่อง เกณฑ์การประเมินงานประจำสู่งานวิจัย R2R โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และฟังการบรรยายหัวข้อการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และในช่วงบ่าย ทำกิจกรรม workshop นำเสนอผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R ได้