• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
 • มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งหมด


blog thumb
นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์
 • ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ
blog thumb
นายศุภกิตติ์ รินถา
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
blog thumb
นายนวพล ธุระเสร็จ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
blog thumb
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
blog thumb
นางสาวสิริพร กาจินา
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
blog thumb
นางสาวกนกพร ปาผัด
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
blog thumb
นางสาวเมธิณี จันกา
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
blog thumb
นางตราการณ์ ไชยา
 • ตำแหน่ง : คนงาน
blog thumb
นายกฤษณะ ทุ่งหลวง
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
blog thumb
นางสาวรัตนา ขัตธิ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
blog thumb
นายผดุง ไชยบุตร
 • ตำแหน่ง : คนงาน
blog thumb
นางนก เมืองคำ
 • ตำแหน่ง : คนงาน
blog thumb
นางสาวปิ่นอนงค์ วงค์ชม
 • ตำแหน่ง : คนงาน
blog thumb
นางสาวประทุมพร ช่างงาม
 • ตำแหน่ง : คนงานรายวัน
blog thumb
นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมสาร
 • ตำแหน่ง : คนงานรายวัน

หน่วยสารบรรณ


blog thumb
นายนวพล ธุระเสร็จ
 • ตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- รับส่งเอกสารภายนอก

blog thumb
นางสาวสิริพร กาจินา
 • ตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- รับส่งเอกสารภายใน เสนออธิการบดี

งานเดินเอกสาร


หน่วยพัฒนาระบบ


blog thumb
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-พัฒนาระบบสารสารเทศกองกลาง

หน่วยการเงินและพัสดุ


blog thumb
นางสาวกนกพร ปาผัด
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
blog thumb
นางสาวเมธิณิ จันกา
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

blog thumb
นายนวพล ธุระเสร็จ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-ดูแลและควบคุมการใช้รถ

หน่วยแผนและบริหารความเสี่ยง


blog thumb
นายศุภกิตติ์ รินถา
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-บริหารความเสี่ยง

-นโนบายและแผน

-ผู้ดูแล ITA

blog thumb
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-ผู้ดูแล ITA

หน่วยบริหารบุคคล


blog thumb
นางสาวสิริพร กาจินา
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานไปรษณีย์


blog thumb
นายกฤษณะ ทุ่งหลวง
 • ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

รับ-ส่ง ไปรษณีย์

1 2