• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งหมด


blog thumb
นางสาวกนกวรรณ ประภากรณ์
  • ตำแหน่ง : หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
blog thumb
นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ
  • ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

blog thumb
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง
  • ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
blog thumb
นายปราการ บุญมาวงศ์
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์

blog thumb
นายรัตนพงษ์ ธำรงทอง
  • ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

blog thumb
นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล
  • ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

blog thumb
นายณรงค์ วงค์ไชย
  • ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

blog thumb
นายบรรเจิด หงษ์จักร
  • ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

blog thumb
นางปิยะฉัตร พิชัยยา
  • ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


1 2