• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งหมด


blog thumb
นางสาวหัทยา หมั่นงาน
  • ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชุม

blog thumb
นายอนุชา เสริมสุข
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

blog thumb
นางสาวขนิษฐา เพชร์สาริกิจ
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานจัดวาระประชุม


blog thumb
นายอนุชา เสริมสุข
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานจัดทำรายงานการประชุม


blog thumb
นางสาวขนิษฐา เพชร์สาริกิจ
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การจัดทำรายงานการประชุม


blog thumb
นางสาวหัทยา หมั่นงาน
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1 2