• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
 • มหาวิทยาลัยพะเยา

2567


blog thumb
นายทักษ์ดนัย แซ่ตัน
 • รหัสนิสิต : 63020078
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นางสาวสาวิตรี บางทรัพย์
 • รหัสนิสิต : 63022845
 • แผนก : งานธุรการ กองกลาง
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายพัทธพล จุลเจริญ
 • รหัสนิสิต : 62021944
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายวีรภัทร พรมตัน
 • รหัสนิสิต : 63022553
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นางธัญชนก ปิงเมือง
 • รหัสนิสิต : 63022159
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายศุภวิชญ์ หมั่นหา
 • รหัสนิสิต : 63022597
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายราเชนทร์ เฉิดฉาย
 • รหัสนิสิต : 63022441
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นางรวิสรา จำปาคุด
 • รหัสนิสิต : 63022418
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2566


blog thumb
นายกาญชนะ แตงไทย
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 62020505
 • สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นางสาวญาสุมินทร์ คำอ้อย
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 62020583
 • สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายณรงค์ศักดิ์ วุทธะนู
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 62020606
 • สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายสุทธิพงษ์ สุธรรม
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 62023373
 • สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นางสาวสุนิตา บัวทอง
 • แผนก : งานธุรการ กองกลาง
 • รหัสนิสิต : 62072346
 • สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ
 • คณะ : บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
blog thumb
นายภักษชัยวุฒิ นิลสวิทย์
 • แผนก : งานธุรการ กองกลาง
 • รหัสนิสิต : 62072061
 • สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ
 • คณะ : บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
blog thumb
นางสาวปาริฉัตร อาคะนัย
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • รหัสนิสิต : 62075455
 • สาขาวิชา : การสื่อสารสื่อใหม่
 • คณะ : บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
blog thumb
นางสาวไอลดา สมฤทธิ์
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • รหัสนิสิต : 62121260
 • สาขาวิชา : การจัดการการสื่อสาร
 • คณะ : บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
blog thumb
นางสาวปณิตา ก้องพนา
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • รหัสนิสิต : 62121259
 • สาขาวิชา : การจัดการการสื่อสาร
 • คณะ : บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
blog thumb
นางสาวเยาวลักษณ์ คำแก้ว
 • แผนก : งานธุรการ กองกลาง
 • รหัสนิสิต : 62072343
 • สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ
 • คณะ : บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
blog thumb
นายณัฐพันธ์ วังมูล
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • รหัสนิสิต : 621743007
 • สาขาวิชา : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • คณะ : นิเทศศาสตร์
blog thumb
นายนรวิชญ์ พรามนุช
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • รหัสนิสิต : 60075615
 • สาขาวิชา : การจัดการการสื่อสาร
 • คณะ : นิเทศศาสตร์
blog thumb
นายยงศิลป์ ฟองคำ
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • รหัสนิสิต : 62022125
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2565


blog thumb
นายเสกสรร ขันใจวงค์
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 61020807
 • สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายปพนวิช มิ่งสมร
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 61021167
 • สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายเอกภาพ มาพันธุ์
 • แผนก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์(กราฟิกดีไซน์)
 • รหัสนิสิต : 61022168
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายสันติภาพ เจนเกษตรกร
 • แผนก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์(กราฟิกดีไซน์)
 • รหัสนิสิต : 61022113
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นางสาวสริตา ศิริเมฆา
 • แผนก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์(กราฟิกดีไซน์)
 • รหัสนิสิต : 61022090
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายอโนชา ป้อมศิล
 • แผนก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • รหัสนิสิต : 61076288
 • สาขาวิชา : การจัดการสื่อสาร
 • คณะ : บริหารธระกิจเเละนิเทศศาสตร์
blog thumb
นายอโนชา ป้อมศิล
 • แผนก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • รหัสนิสิต : 61076269
 • สาขาวิชา : การจัดการสื่อสาร
 • คณะ : บริหารธระกิจเเละนิเทศศาสตร์

2564


blog thumb
นายเทิดพงศ์ จาเรือน
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 60020075
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายเทิดพงศ์ จาเรือน
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 60023090
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นางสาวปาริดา มณีสว่าง
 • แผนก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • รหัสนิสิต : 60072319
 • สาขาวิชา : การจัดการการสื่อสาร/li>
 • คณะ : บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

2563


blog thumb
นายกฤษณพงศ์ หาญวัฒนา
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : -
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายกฤษณพงศ์ หาญวัฒนา
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 60023090
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2562


blog thumb
นายอภิวัฒน์ ทินนา
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์

2561


blog thumb
นายจารุวิทย์ เจนใจ
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์
blog thumb
นายปิติภัทร อนุสรหิรัญการ
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์
blog thumb
นายภาณุพงศ์ ใจตรง
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์

2567


blog thumb
นายทักษ์ดนัย แซ่ตัน
 • รหัสนิสิต : 63020078
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นางสาวสาวิตรี บางทรัพย์
 • รหัสนิสิต : 63022845
 • แผนก : งานธุรการ กองกลาง
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายพัทธพล จุลเจริญ
 • รหัสนิสิต : 62021944
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายวีรภัทร พรมตัน
 • รหัสนิสิต : 63022553
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นางธัญชนก ปิงเมือง
 • รหัสนิสิต : 63022159
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายศุภวิชญ์ หมั่นหา
 • รหัสนิสิต : 63022597
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายราเชนทร์ เฉิดฉาย
 • รหัสนิสิต : 63022441
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นางรวิสรา จำปาคุด
 • รหัสนิสิต : 63022418
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2566


blog thumb
นายกาญชนะ แตงไทย
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 62020505
 • สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นางสาวญาสุมินทร์ คำอ้อย
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 62020583
 • สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายณรงค์ศักดิ์ วุทธะนู
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 62020606
 • สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายสุทธิพงษ์ สุธรรม
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 62023373
 • สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นางสาวสุนิตา บัวทอง
 • แผนก : งานธุรการ กองกลาง
 • รหัสนิสิต : 62072346
 • สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ
 • คณะ : บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
blog thumb
นายภักษชัยวุฒิ นิลสวิทย์
 • แผนก : งานธุรการ กองกลาง
 • รหัสนิสิต : 62072061
 • สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ
 • คณะ : บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
blog thumb
นางสาวปาริฉัตร อาคะนัย
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • รหัสนิสิต : 62075455
 • สาขาวิชา : การสื่อสารสื่อใหม่
 • คณะ : บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
blog thumb
นางสาวไอลดา สมฤทธิ์
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • รหัสนิสิต : 62121260
 • สาขาวิชา : การจัดการการสื่อสาร
 • คณะ : บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
blog thumb
นางสาวปณิตา ก้องพนา
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • รหัสนิสิต : 62121259
 • สาขาวิชา : การจัดการการสื่อสาร
 • คณะ : บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
blog thumb
นางสาวเยาวลักษณ์ คำแก้ว
 • แผนก : งานธุรการ กองกลาง
 • รหัสนิสิต : 62072343
 • สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ
 • คณะ : บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
blog thumb
นายณัฐพันธ์ วังมูล
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • รหัสนิสิต : 621743007
 • สาขาวิชา : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • คณะ : นิเทศศาสตร์
blog thumb
นายนรวิชญ์ พรามนุช
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • รหัสนิสิต : 60075615
 • สาขาวิชา : การจัดการการสื่อสาร
 • คณะ : นิเทศศาสตร์
blog thumb
นายยงศิลป์ ฟองคำ
 • แผนก : งานสื่อสารองค์กร
 • รหัสนิสิต : 62022125
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2565


blog thumb
นายเสกสรร ขันใจวงค์
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 61020807
 • สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายปพนวิช มิ่งสมร
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 61021167
 • สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายเอกภาพ มาพันธุ์
 • แผนก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์(กราฟิกดีไซน์)
 • รหัสนิสิต : 61022168
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายสันติภาพ เจนเกษตรกร
 • แผนก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์(กราฟิกดีไซน์)
 • รหัสนิสิต : 61022113
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นางสาวสริตา ศิริเมฆา
 • แผนก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์(กราฟิกดีไซน์)
 • รหัสนิสิต : 61022090
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายอโนชา ป้อมศิล
 • แผนก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • รหัสนิสิต : 61076288
 • สาขาวิชา : การจัดการสื่อสาร
 • คณะ : บริหารธระกิจเเละนิเทศศาสตร์
blog thumb
นายอโนชา ป้อมศิล
 • แผนก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • รหัสนิสิต : 61076269
 • สาขาวิชา : การจัดการสื่อสาร
 • คณะ : บริหารธระกิจเเละนิเทศศาสตร์

2564


blog thumb
นายเทิดพงศ์ จาเรือน
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 60020075
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายเทิดพงศ์ จาเรือน
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 60023090
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นางสาวปาริดา มณีสว่าง
 • แผนก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • รหัสนิสิต : 60072319
 • สาขาวิชา : การจัดการการสื่อสาร/li>
 • คณะ : บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

2563


blog thumb
นายกฤษณพงศ์ หาญวัฒนา
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : -
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
blog thumb
นายกฤษณพงศ์ หาญวัฒนา
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • รหัสนิสิต : 60023090
 • สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2562


blog thumb
นายอภิวัฒน์ ทินนา
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์

2561


blog thumb
นายจารุวิทย์ เจนใจ
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์
blog thumb
นายปิติภัทร อนุสรหิรัญการ
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์
blog thumb
นายภาณุพงศ์ ใจตรง
 • แผนก : งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)
 • สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์
1 2