• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานธุรการ

สถิติการรับ-ส่ง ไปรษณีย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

-เดือนตุลาคม 2566  - เดือนพฤศจิกายน 2566   -เดือนธันวาคม 2566

สถิติการใช้รถยนต์กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

-เดือนมกราคม 2567

-เดือนตุลาคม 2566        -เดือนพฤศจิกายน 2566        -เดือนธันวาคม 2566

สถิติการรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567

-เดือนมกราคม 2567

-เดือนตุลาคม 2566          -เดือนพฤศจิกายน 2566        -เดือนธันวาคม 2566

สถิติการใช้ห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 2567

-เดือนมกราคม 2567

-เดือนตุลาคม 2566    -เดือนพฤศจิกายน 2566   -เดือนธันวาคม 2566

สถิติการรับ-ส่ง ไปรษณีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เดือนกรกฎาคม 2566  - เดือนสิงหาคม 2566 - กันยายน 2566 

- เดือนเมษายน 2566  -เดือนพฤษภาคม 2566  -เดือนมิถุนายน 2566 

-เดือนมกราคม 2566   -เดือนกุมภาพันธ์ 2566    -เดือนมีนาคม 2566 

-เดือนตุลาคม 2565   - เดือนพฤศจิกายน 2565   -เดือนธันวาคม 2565

สถิติการใช้รถยนต์กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

-เดือนกรกฎาคม 2566    -เดือนสิงหาคม 2566           -เดือนกันยายน 2566

-เดือนเมษายน 2566      -เดือนพฤษภาคม 2566         -เดือนมิถุนายน 2566

-เดือนมกราคม 2566       -เดือนกุมภาพันธ์ 2566          -เดือนมีนาคม 2566

-เดือนตุลาคม 2565        -เดือนพฤศจิกายน 2565        -เดือนธันวาคม 2565

สถิติการรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566

-เดือนกรกฎาคม 2566       -เดือนสิงหาคม 2566          -เดือนกันยายน 2566  

-เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2566                          -เดือนมิถุนายน 2566

-เดือนมกราคม 2566          -เดือนกุมภาพันธ์ 2566            

-เดือนตุลาคม 2565           -เดือนพฤศจิกายน 2565        -เดือนธันวาคม 2565

สถิติการใช้ห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 2566

-เดือนกรกฎาคม 2566 -เดือนสิงหาคม 2566  -เดือนกันยายน 2566 

-เดือนเมษายน 2566      -เดือนพฤษภาคม 2566   -เดือนมิถุนายน 2566 

-เดือนมกราคม 2566      -เดือนกุมภาพันธ์ 2566  -เดือนมีนาคม 2566 

-เดือนตุลาคม 2565    -เดือนพฤศจิกายน 2565   -เดือนธันวาคม 2565

สถิติการรับ-ส่ง ไปรษณีย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

-เดือนกรกฎาคม 2565     -เดือนสิงหาคม 2565         -เดือนกันยายน 2565

-เดือนเมษายน 2565        -เดือนพฤษภาคม 2565       -เดือนมิถุนายน 2565 

-เดือนมกราคม 2565   -เดือนกุมภาพันธ์ 2565   -เดือนมีนาคม 2565  

-เดือนตุลาคม 2564   - เดือนพฤศจิกายน 2564   -เดือนธันวาคม 2564

สถิติการใช้รถยนต์กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

-เดือนกรกฎาคม 2565   -เดือนสิงหาคม 2565         -เดือนกันยายน 2565 

-เดือนเมษายน 2565       -เดือนพฤษภาคม 2565       -เดือนมิถุนายน 2565 

-เดือนมกราคม 2565       -เดือนกุมภาพันธ์ 2565          -เดือนมีนาคม 2565 

-เดือนตุลาคม 2564        -เดือนพฤศจิกายน 2564        -เดือนธันวาคม 2564

สถิติการรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565

-เดือนกรกฎาคม 2565     -เดือนสิงหาคม 2565         -เดือนกันยายน 2565

-เดือนเมษายน 2565        -เดือนพฤษภาคม 2565       -เดือนมิถุนายน 2565 

-เดือนมกราคม 2565          -เดือนกุมภาพันธ์ 2565            -เดือนมีนาคม 2565 

-เดือนตุลาคม 2564           -เดือนพฤศจิกายน 2564        -เดือนธันวาคม 2564

สถิติการใช้ห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 2565

-เดือนกรกฏาคม 2565 -เดือนสิงหาคม 2565    -เดือนกันยายน 2565

-เดือนเมษายน 2565 -เดือนพฤษภาคม 2565  -เดือนมิถุนายน 2565

-เดือนมกราคม 2565    -เดือนกุมภาพันธ์ 2565  -เดือนมีนาคม 2565  

-เดือนตุลาคม 2564    -เดือนพฤศจิกายน 2564   -เดือนธันวาคม 2564

สถิติการรับ-ส่ง ไปรษณีย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 - เดือนกันยายน 2564   - เดือนสิงหาคม 2564   - เดือนกรกฎาคม 2564

 - เดือนมิถุนายน 2564   - เดือนพฤษภาคม 2564   - เดือนเมษายน 2564

 เดือนมกราคม 2564   - เดือนกุมภาพันธ์ 2564  - เดือนมีนาคม 2564 

 - เดือนตุลาคม 2563     - เดือนพฤศจิกายน 2563    - เดือนธันวาคม 2563

สถิติการใช้รถยนต์กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

 - เดือนกันยายน 2564   - เดือนสิงหาคม 2564      - เดือนกรกฎาคม 2564

 - เดือนมิถุนายน 2564   - เดือนพฤษภาคม 2564    - เดือนเมษายน 2564

 - เดือนมกราคม 2564   - เดือนกุมภาพันธ์ 2564     -เดือนมีนาคม 2564

 - เดือนธันวาคม 2563   - เดือนพฤศจิกายน 2563   - เดือนตุลาคม 2563   

สถิติการรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564

 - เดือนกันยายน 2564    - เดือนสิงหาคม 2564       - เดือนกรกฎาคม 2564

 - เดือนมิถุนายน 2564    - เดือนพฤษภาคม 2564     - เดือนเมษายน 2564

 - เดือนมกราคม 2564        - เดือนมีนาคม 2564

 - เดือนธันวาคม 2563    - เดือนพฤศจิกายน 2563    -เดือนตุลาคม 2563

สถิติการใช้ห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 2564

 - เดือนกันยายน 2564   - เดือนสิงหาคม 2564     - เดือนกรกฎาคม 2564

 - เดือนมิถุนายน 2564   - เดือนพฤษภาคม 2564   - เดือนเมษายน 2564

 -เดือนกุมภาพันธ์ 2564      - เดือนมีนาคม 2564