• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

   - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (อว.)

   - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการออกหนังสือ

   - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (ศธ.)

   - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554