Loading

ผู้อำนวยการกองกลาง

WELCOME TO DOGA
ภาระหน้าที่

บริหารจัดการงานภายในกองกลางให้บรรลุภารกิจของกองกลาง ให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงงานของกองกลาง อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

  • 1.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานธุรการ
  • 2.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานประชุมและพิธีการ
  • 3.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานประชาสัมพันธ์
  • 4.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานประสานงาน
  • 5.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลติดต่อ

  • นางณัฐธิดา ชาวน่าน
  • ผู้อำนวยการกองกลาง
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 1019
  • E-mail : natthida.ch@up.ac.th