Loading

ประวัติความเป็นมา (แนะนำหน่วยงาน)

ประวัติกองกลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผลเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) โดยสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 และกองกลางได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ได้แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารออกเป็น 8 กอง และ 3 ศูนย์ ประกอบด้วย กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต กองคลัง กองแผนงาน กองอาคารสถานที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ โดยกองกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 50(1/2556) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งหน่วยบริหารน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกองกลาง จึงได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน 1 หน่วย คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน และหน่วยบริหารน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้มีมติให้ย้ายบุคลากรงานเลขานุการผู้บริหารไปสังกัด กองการเจ้าหน้าที่ กองอาคารสถานที่ กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต กองแผนงาน และกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน กองกลางจึงได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 งาน 1 หน่วย คือ

1.งานธุรการ

2.งานประชุมและพิธีการ

3.งานประชาสัมพันธ์

4.งานประสานงาน

5.หน่วยบริหารน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายใน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยให้โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และหน่วยพัฒนาเว็บไซต์ เป็นหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองกลาง

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 23 (2/2563) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มีมติให้โอนย้ายร้านของที่ระลึก ไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้ง ให้ " ยุบเลิกหน่วยบริหารน้ำดื่ม " สังกัดกองกลาง และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยบริหารน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ปรัชญา

บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน


ปณิธาน

"ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" (Wisdom for Community Empowerment)


วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการสื่อสารองค์กร ที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยสู่สากล


พันธกิจ

1.ดำเนินการจัดระบบงานสารบรรณ และบริการไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา

2.จัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบริการการใช้ห้องประชุม และจัดงานพิธีการของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ

3.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย

4.สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่สากล

5.บริการประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับนิสิต บุคลากร และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ

6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม


เป้าประสงค์

1. เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

2. เป็นหน่วยงานที่มีระบบข่าวสาร รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และมหาวิทยาลัยเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน

3. บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม

4. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารงาน

5. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนดำเนินงานด้านต่างประเทศภายใต้การบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล