Loading


   

ชื่อ:นางสาวกนกวรรณ ประภากรณ์

ตำแหน่ง:หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

โทร:3865

   

ชื่อ:นางสาวฐานันท์นาฎ หาญเลิศ

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร:1013

   

ชื่อ:นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ

ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์

โทร:1013

   

ชื่อ: นางชัชชญา ถูกจิตร

ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์

โทร:1011

   

ชื่อ:นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง

ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์

โทร:3099

   

ชื่อ:นายปราการ บุญมาวงศ์

ตำแหน่ง:นักวิชาการช่างศิลป์

โทร:1013

   

ชื่อ:นายรัตนพงษ์ ธำรงทอง

ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์

โทร:1013

   

ชื่อ:นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล

ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์

โทร:1013

   

ชื่อ:นายณรงค์ วงค์ไชย

ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์

โทร:1013

   

ชื่อ:นายบรรเจิด หงษ์จักร

ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์

โทร:1013

   

ชื่อ:นางสาวนริศรา ศูนย์กลาง

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร:3099

   

ชื่อ: นางชัชชญา ถูกจิตร

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

โทร:1080

-รักษาการเลขานุการผู้บริหาร

   

ชื่อ: นายรัตนพงษ์ ธำรงทอง

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

โทร:1013

-ข่าวประชาสัมพันธ์

-Clipping News

   

ชื่อ: นายณรงค์ วงค์ไชย

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

โทร:1013

-สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์

-จัดแคมเปญประชาสัมพันธ์ ม.พะเยา

-ผลิตรายการข่าว(บทโทรทัศน์)

   

ชื่อ:นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

โทร:1013

-Graphic Design

-บันทึกภาพ

-ดูแลการประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED

   

ชื่อ:นายปราการ บุญมาวงศ์

ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์

โทร:1013

-บันทึกภาพ

-Presentation

-Graphic Design


   

ชื่อ:นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

โทร:1013

-วารสารสื่อสิ่งพิมพ์

-วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ม.พะเยา

-Admin PR-Systems

   

ชื่อ:นายบรรเจิด หงษ์จักร

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

โทร:1013

-ผลิตรายการข่าว(ตัดต่อ)

-Admin Facebook มพ.โพสต์

-Admin Line Official

-การสือสารภาวะวิกฤต

   

ชื่อ:นางสาวฐานันท์นาฎ หาญเลิศ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร:1013

-จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.พะเยา

-Admin ระบบ Add News UP

-Admin Page เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.พะเยา 


   

ชื่อ:นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

โทร:3099

-Operator

-มวลชนสัมพันธ์


   

ชื่อ:นางสาวนริศรา ศูนย์กลาง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร:3099

-Operator

-ธุรการ

-จัดทำเอกการเบิกจ่าย