Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม(UP-DMS)ให้กับ ศูนย์บรรณสารฯ และ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ในช่วงวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นายอดิสร ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรกองกลาง จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ให้กับ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการในเรื่องของเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการจัดทำในระบบ เพื่อสะดวกและรวดเร็ว สามารถตอบโจทย์กับการเป็น Smart University ได้อย่างชัดเจนภาพ :   กองกิจการนิสิต/ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย์   
เพิ่มข่าวโดย :   Adisorn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/4/2564 16:46:50

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด