รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

 - งานธุรการ

    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานกองกลาง งานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 - งานประชุมและพิธีการ

     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานกองกลาง งานประชุมและพิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2563

    -รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและผลสำรวจความพึงพอใจโครงการพัฒนาการจองห้องประชุมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

    - รายงานสรุปผลความพึงพอใจโครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 - งานประชาสัมพันธ์

     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563


  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login