bookflare
          กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา นางณัฐธิดา ชาวน่าน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสนับสนุน ได้พัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine to research :R2R) และเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำที่ปฏิบัติมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย และเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ และอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ดร.ดารินทร อินทับทิม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login