bookflare
     กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้บุคลากรกองกลางปฏิบัติงานโดยใช้คุณธรรม จริยธรรม และมีความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ วัดป่าพระอุบาลี ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
     กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระครูพิศิษฏ์สรการบรรยายธรรม และรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานในการทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสบูรณาการตามหลักธรรมทางศาสนา ให้กับบุคลากรกองกลาง
    ในระหว่างการบรรยายธรรมพระครูพิศิษฏ์สารการ ให้โอวาทธรรมคำสอนทางศาสนา แก่บุคลากรได้นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน และได้เสนอข้อคิดแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกันนั้นได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักธรรมที่ได้รับฟัง
    ในช่วงท้ายได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม ตามวัฒนธรรมประเพณีของไทย และได้รับพรปีใหม่จากพระครูพิศิษฏ์สรการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรกองกลาง
  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login