Loadingแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

  - กรกฎาคม - พฤศจิกายน       -ธันวาคม   -มกราคม 2564

    กุมภาพันธ์ 2564  มีนาคม 2564  เมษายน 2564  พฤษภาคม 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

  - แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

  - แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

  - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3

 - แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4

 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

  - รายงานติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1

  - รายงานติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

- แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563