Loadingแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

-แผนงบประมาณการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

- เดือนกรกฏาคม 2564 - เดือนสิงหาคม 2564  

- เดือนเมษายน 2564   - เดือนพฤษภาคม 2564    - เดือนมิถุนายน 2564 

- เดือนมกราคม 2564     - เดือนกุมภาพันธ์ 2564    - เดือนมีนาคม 2564

เดือนตุลาคม 2563      -เดือนพฤศจิกายน 2563    - เดือนธันวาคม 2563 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

-รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

-แผนการใช้จ่ายงบประมาณการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

-รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562