Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อมอบนโยบาย การบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน 19/3/2564 18:07:48 การบริหาร
อธิการบดี ม.พะเยา เดินสายพบบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ชื่นชมการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอภายในคณะ 19/3/2564 15:44:59 การบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ 18/3/2564 19:17:29 การบริหาร
ม.พะเยา จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ Inspiration for Communication มุ่งให้เกิดการเรียนรู้และใช้งานได้จริง 8/3/2564 9:13:57 การบริการวิชาการ
ม.พะเยา จัดเสวนา “เสียงสะท้อนจากนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 8/3/2564 9:06:50 การบริการวิชาการ
กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ม.พะเยา ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน จัดกิจกรรมสอน Live สด เพื่อสร้างความรู้ด้านการสื่อสารให้กับกลุ่มOTOPจังหวัดพะเยา และสามารถเปิดช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ได้ 2/3/2564 11:54:55 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกลาง ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา 2/3/2564 11:47:57 การบริหาร
เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ปี 2564 24/2/2564 17:00:09 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต 24/2/2564 17:53:44 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงาน (ITA) ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564 8/2/2564 16:30:24 การบริหาร
Page 1 of 3 (27 items)Prev123Next