• bookflare

รายงานการใช้ระบบบริการจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-DMS) ประจำปี พ.ศ.2565

bookflare Bookflare
155708
หนังสือภายใน
bookflare Bookflare
33633
หนังสือภายนอก
bookflare Bookflare
22511588
ประหยัดกระดาษ
bookflare Bookflare
10130214.60
ประหยัดค่าใช้จ่าย
doga_OIT6.aspx
bookflare

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร

bookflare

รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองคณบดีผ่ายบริหาร

บริการงานประชุมและพิธีการ


bookflare

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร

bookflare

รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองคณบดีผ่ายบริหาร

  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login